Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    

161. Lattice Distortion and Magnetic Quantum Phase Transition in CeFeAs1-xPxO
Clarina de la Cruz, W. Z. Hu, Shiliang Li, Q. Huang, J. W. Lynn, M. A. Green, G. F. Chen, N. L. Wang, H. A. Mook, Qimiao Si, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 104, 017204 (2010)  (Published on Jan 8th, 2010)  [pdf file]
162. Low-energy Ce spin excitations in CeFeAsO and CeFeAsO0.84F0.16
Shi-liang Li, Dao-xin Yao, Yi-ming Qiu, Hye Jung Kang, E. W. Carlson, Jiang-ping Hu, Gen-fu Chen, Nan-lin Wang, and Pengcheng Dai
Frontiers of Physics in China, doi:10.1007/s11467-009-0077-8  (Published on Nov 13th, 2009)  [pdf file]
163. Electronic Self-Organization in the Single-Layer Manganite Pr1-xCa1+xMnO4
F. Ye, Songxue Chi, J. A. Fernandez-Baca, A. Moreo, E. Dagotto, J. W. Lynn, R. Mathieu, Y. Kaneko, Y. Tokura, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 103, 167202 (2009).  (Published on Oct 14th, 2009)  [pdf file]
164. Annealing effect on the electron-doped superconductor Pr0.88LaCe0.12CuO4
Yong-Lei Wang, Yan Huang, Lei Shan, S. L. Li, Pengcheng Dai, Cong Ren, and Hai-Hu Wen
Phys. Rev. B 80, 094513 (2009).  (Published on Sep 18th, 2009)  [pdf file]
165. Long-range antiferromagnetism in Fe-based superconductors
Shiliang Li and Pengcheng Dai
Wuli 38, 644 (2009) in Chinese.  (Published on Sep 17th, 2009)  [pdf file]
166. Transition from Three-Dimensional Anisotropic Spin Excitations to Two-Dimensional Spin Excitations by Electron Doping the FeAs-Based BaFe1.96Ni0.04As2 Superconductor
Leland W. Harriger, Astrid Schneidewind, Shiliang Li, Jun Zhao, Zhengcai Li, Wei Lu, Xiaoli Dong, Fang Zhou, Zhongxian Zhao, Jiangping Hu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 103, 087005 (2009).  (Published on Aug 20th, 2009)  [pdf file]
167. Superconducting state coexisting with a phase-separated static magnetic order in (Ba,K)Fe2As2, (Sr,Na)Fe2As2, and CaFe2As2
T. Goko, A. A. Aczel, E. Baggio-Saitovitch, S. L. Bud'ko, P. C. Canfield, J. P. Carlo, G. F. Chen, Pengcheng Dai, A. C. Hamann, W. Z. Hu, H. Kageyama, G. M. Luke, J. L. Luo, B. Nachumi, N. Ni, D. Reznik, D. R. Sanchez-Candela, A. T. Savici, K. J. Sikes, N. L. Wang, C. R. Wiebe, T. J. Williams, T. Yamamoto, W. Yu, and Y. J. Uemura
Phys. Rev. B 80, 024508 (2009).  (Published on Jul 14th, 2009)  [pdf file]
168. Spin waves and magnetic exchange interactions in CaFe2As2
Jun Zhao, D. T. Adroja, Dao-Xin Yao, R. Bewley, Shiliang Li, X. F. Wang, G. Wu, X. H. Chen, Jiangping Hu & Pengcheng Dai
Nature Physics 5, 555-560 (2009).  (Published on Jul 13th, 2009)  [pdf file]
169. Structural and magnetic phase transitions in NaFeAs
Shiliang Li, Clarina de la Cruz, Q. Huang, G. F. Chen, T.-L. Xia, J. L. Luo, N. L. Wang, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 80, 020504(R) (2009).  (Published on Jul 9th, 2009)  [pdf file]
170. Spin gap and magnetic resonance in superconducting BaFe1.9Ni0.1As2
Shiliang Li, Ying Chen, Sung Chang, Jeffrey W. Lynn, Linjun Li, Yongkang Luo, Guanghan Cao, Zhu'an Xu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 79, 174527 (2009).  (Published on May 26th, 2009)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.