Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    

31. c-axis pressure-induced antiferromagnetic order in optimally P-doped BaFe2(As0.70P0.30)2 superconductor
Ding Hu, Weiyi Wang, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Dongliang Gong, David W. Tam, Panpan Zhou, Yu Li, Guotai Tan, Yu Song, Robert Georgii, Björn Pedersen, Huibo Cao, Wei Tian, Bertrand Roessli, Zhiping Yin & Pengcheng Dai
npj Quantum Materials 3, 47 (2018).  (Published on Sep 18th, 2018)  [pdf file]
32. Raman scattering study of NaFe0.53Cu0.47As
W.-L. Zhang, Y. Song, W.-Y. Wang, C.-D. Cao, P.-C. Dai, C.-Q. Jin, and G. Blumberg
Phys. Rev. B 98, 094512 (2018).  (Published on Sep 13th, 2018)  [pdf file]
33. Neutron spin resonance as a probe of Fermi surface nesting and superconducting gap symmetry in Ba0.67K0.33(Fe1?xCox )2As2
Rui Zhang, Weiyi Wang, Thomas A. Maier, Meng Wang, Matthew B. Stone, Songxue Chi, Barry Winn, and Pengcheng Dai1
Phys. Rev. B 98, 060502(R) (2018).  (Published on Aug 30th, 2018)  [pdf file]
34. Unusual suppression of a spin resonance mode by magnetic field in underdoped NaFe1?xCoxAs: Evidence for orbital-selective pairing
Yu Song, Guotai Tan, Chenglin Zhang, Rasmus Toft-Petersen, Rong Yu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 98, 064507 (2018).  (Published on Aug 13th, 2018)  [pdf file]
35. Spin Waves in Detwinned BaFe2As2 Xingye
Xingye Lu, Daniel D. Scherer, David W. Tam, Wenliang Zhang, Rui Zhang, Huiqian Luo, Leland W. Harriger, H. C. Walker, D. T. Adroja, Brian M. Andersen, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 121, 067002 (2018).  (Published on Aug 8th, 2018)  [pdf file]
36. Local orthorhombic lattice distortions in the paramagnetic tetragonal phase of superconducting NaFe1?xNixAs
Weiyi Wang, Yu Song, Chongde Cao, Kuo-Feng Tseng, Thomas Keller, Yu Li, L.W. Harriger, Wei Tian, Songxue Chi, Rong Yu, Andriy H. Nevidomskyy, & Pengcheng Dai
Nature Communications 9, 3128 (2018).  (Published on Aug 7th, 2018)  [pdf file]
37. Doping effects of Cr on the physical properties of BaFe1.9?xNi0.1CrxAs2
Dongliang Gong, Tao Xie, Rui Zhang, Jonas Birk, Christof Niedermayer, Fei Han, S. H. Lapidus, Pengcheng Dai, Shiliang Li, and Huiqian Luo
Phys. Rev. B 98, 014512 (2018).  (Published on Jul 18th, 2018)  [pdf file]
38. Disentangling superconducting and magnetic orders in NaFe1?xNixAs using muon spin rotation
Sky C. Cheung, Zurab Guguchia, Benjamin A. Frandsen, Zizhou Gong, Kohtaro Yamakawa, Dalson E. Almeida, Ifeanyi J. Onuorah, Pietro Bonfá, Eduardo Miranda, Weiyi Wang, David W. Tam, Yu Song, Chongde Cao, Yipeng Cai, Alannah M. Hallas, Murray N. Wilson, Timothy J. S. Munsie, Graeme Luke, Bijuan Chen, Guangyang Dai, Changqing Jin, Shengli Guo, Fanlong Ning, Rafael M. Fernandes, Roberto De Renzi, Pengcheng Dai, and Yasutomo J. Uemura1
Phys. Rev. B 97, 224508 (2018)  (Published on Jun 12th, 2018)  [pdf file]
39. Reduced electronic correlation effects in half substituted Ba(Fe1?xCox)2As2
Z.-H. Liu, A. N. Yaresko, Y. Li, D. V. Evtushinsky, P.-C. Dai, and S. V. Borisenko
Applied Physics Letters 112, 232602 (2018)  (Published on Jun 8th, 2018)  [pdf file]
40. Dynamic Spin-Lattice Coupling and Nematic Fluctuations in NaFeAs
Yu Li, Zahra Yamani, Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, David W. Tam, Tong Chen, Ding Hu, Zhuang Xu, Songxue Chi, Ke Xia, Li Zhang, Shifeng Cui, Wenan Guo, Ziming Fang, Yi Liu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. X 8, 021056 (2018).  (Published on Jun 1st, 2018)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.