Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-264 Next 10 Papers    

31. Spin excitation anisotropy in the optimally isovalent-doped superconductor BaFe2(As0.7P0.3)2
Ding Hu, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Bertrand Roessli, Markos Skoulatos, Louis Pierre Regnault, Genfu Chen, Yu Song, Huiqian Luo, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 180503(R) (2017).  (Published on Nov 16th, 2017)  [pdf file]
32. Temperature and polarization dependence of low-energy magnetic fluctuations in nearly optimally doped NaFe0.9785Co0.0215As
Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, Yanhong Gu, Xingye Lu, Guotai Tan, Yixi Su, Frédéric Bourdarot, A. D. Christianson, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 184512 (2017).  (Published on Nov 14th, 2017)  [pdf file]
33. Correlation-driven metal-insulator transition in proximity to an iron-based superconductor
A. Charnukha, Z. P. Yin, Y. Song, C. D. Cao, Pengcheng Dai, K. Haule, G. Kotliar, and D. N. Basov
Phys. Rev. B 96, 195121 (2017).  (Published on Nov 9th, 2017)  [pdf file]
34. Local breaking of fourfold rotational symmetry by short-range magnetic order in heavily overdoped Ba(Fe1?xCux)2As2
Weiyi Wang, Yu Song, Ding Hu, Yu Li, Rui Zhang, L. W. Harriger, Wei Tian, Huibo Cao, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 161106(R) (2017).  (Published on Oct 11th, 2017)  [pdf file]
35. Direct observation of magnon-phonon coupling in yttrium iron garnet
Haoran Man, Zhong Shi, Guangyong Xu, Yadong Xu, Xi Chen, Sean Sullivan, Jianshi Zhou, Ke Xia, Jing Shi, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 100406(R) (2017).  (Published on Sep 27th, 2017)  [pdf file]
36. Two-Dimensional Massless Dirac Fermions in Antiferromagnetic AFe2As2 (A=Ba;Sr)
Zhi-Guo Chen, Luyang Wang, Yu Song, Xingye Lu, Huiqian Luo, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Zhiping Yin, Kristjan Haule, and Gabriel Kotliar
Phys. Rev. Lett. 119, 096401 (2017).  (Published on Sep 1st, 2017)  [pdf file]
37. Magnetic moment evolution and spin freezing in doped BaFe2As2
Jonathan Pelliciari, Yaobo Huang, Kenji Ishii, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Gen Fu Chen, Lingyi Xing, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Hong Ding, Philipp Werner, & Thorsten Schmitt
Scientific Reports 7, 8003 (2017).  (Published on Aug 14th, 2017)  [pdf file]
38. Spin susceptibility of the topological superconductor UPt3 from polarized neutron diffraction
W. J. Gannon, W. P. Halperin, M. R. Eskildsen, Pengcheng Dai, U. B. Hansen, K. Lefmann, A. Stunault
Phys. Rev. B 96<\b>, 041111(R) (2017).  (Published on Jul 10th, 2017)  [pdf file]
39. Spin excitation anisotropy in the paramagnetic tetragonal phase of BaFe2As2
Yu Li, Weiyi Wang, Yu Song, Haoran Man, Xingye Lu, Frédéric Bourdarot, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 020404(R) (2017).  (Published on Jul 6th, 2017)  [pdf file]
40. Orbital selective neutron spin resonance in underdoped superconducting NaFe0.985Co0.015As
Weiyi Wang, J. T. Park, Rong Yu, Yu Li, Yu Song, Zongyuan Zhang, Alexandre Ivanov, Jiri Kulda, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 95, 094519 (2017).  (Published on Mar 24th, 2017)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-264 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song.