1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-274 Next 10 Papers    

1. Orbital selective spin waves in detwinned NaFeAs
David W. Tam, Zhiping Yin, Yaofeng Xie, Weiyi Wang, M. B. Stone, D. T. Adroja, H. C. Walker, Ming Yi, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 102, 054430 (2020).  (Published on Aug 21st, 2020)  [pdf file]
2. Electronic and Magnetic Anisotropies in FeSe Family of Iron-Based Superconductors
Tong Chen, Ming Yi, and Pengcheng Dai
Frontiers in Physics 8, 314 (2020).  (Published on Aug 21st, 2020)  [pdf file]
3. Orbital selectivity of layer-resolved tunneling in the iron-based superconductor Ba0.6K0.4Fe2As2
J.-X. Yin, X.-X. Wu, Jian Li, Zheng Wu, J.-H. Wang, C.-S. Ting, P.-H. Hor, X. J. Liang, C. L. Zhang, P. C. Dai, X. C. Wang, C. Q. Jin, G. F. Chen, J. P. Hu, Z.-Q. Wang, Ang Li, H. Ding, and S. H. Pan
Phys. Rev. B 102 , 054515 (2020).  (Published on Aug 20th, 2020)  [pdf file]
4. In-plane electronic anisotropy resulted from ordered magnetic moment in iron-based superconductors
S.-F. Wu, W.-L. Zhang, V. K. Thorsm°lle, G. F. Chen, G. T. Tan, P. C. Dai, Y. G. Shi, C. Q. Jin, T. Shibauchi, S. Kasahara, Y. Matsuda, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, and G. Blumberg
Phys. Rev. Research 2, 033140 (2020).  (Published on Jul 24th, 2020)  [pdf file]
5. Nature of the spin resonance mode in CeCoIn5
Yu Song, Weiyi Wang, John S. Van Dyke, Naveen Pouse, Sheng Ran, Duygu Yazici, A. Schneidewind, Petr ?ermßk, Y. Qiu, M. B. Maple, Dirk K. Morr, and Pengcheng Dai
Communication Physics 3, 98 (2020).  (Published on May 29th, 2020)  [pdf file]
6. Anisotropic effect of a magnetic field on the neutron spin resonance in FeSe
Tong Chen, Youzhe Chen, David W. Tam, Bin Gao, Yiming Qiu, Astrid Schneidewind, Igor Radelytskyi, Karel Prokes, Songxue Chi, Masaaki Matsuda, Collin Broholm, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 140504(R) (2020).   (Published on Apr 16th, 2020)  [pdf file]
7. Magnetic anisotropy in ferromagnetic CrI3
Lebing Chen, Jae-Ho Chung, Tong Chen, Chunruo Duan, Astrid Schneidewind, Igor Radelytskyi, David J. Voneshen, Russell A. Ewings, Matthew B. Stone, Alexander I. Kolesnikov, Barry Winn, Songxue Chi, R. A. Mole, D. H. Yu, Bin Gao, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 134418 (2020).  (Published on Apr 15th, 2020)  [pdf file]
8. Strong local moment antiferromagnetic spin fluctuations in V-doped LiFeAs
Zhuang Xu, Guangyang Dai, Yu Li, Zhiping Yin, Yan Rong, Long Tian, Panpan Liu, Hui Wang, Lingyi Xing, Yuan Wei, Ryoichi Kajimoto, Kazuhiko Ikeuchi, D. L. Abernathy, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Xingye Lu, Guotai Tan, & Pengcheng Dai
npj Quantum Materials 5, 11 (2020).  (Published on Feb 13th, 2020)  [pdf file]
9. Stripe antiferromagnetism and disorder in the Mott insulator NaFe1?xCuxAs (x<0.5)
Yizhou Xin, Ingrid Stolt, Yu Song, Pengcheng Dai, and W. P. Halperin
Phys. Rev. B 101, 064410 (2020).  (Published on Feb 11th, 2020)  [pdf file]
10. Uniaxial c-axis pressure effects on the underdoped superconductor BaFe2(As0.72P0.28)2
Ding Hu, David W. Tam, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Robert Georgii, Bj÷rn Pedersen, Alfonso Chacon Roldan, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 020507(R) (2020)  (Published on Jan 28th, 2020)  [pdf file]

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-274 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.