1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-264 Next 10 Papers    

1. Anisotropic magnetic excitations of a frustrated bilinear-biquadratic spin model: Implications for spin waves of detwinned iron pnictides
Changle Liu, Xingye Lu, Pengcheng Dai, Rong Yu, and Qimiao Si,
Phys. Rev. B 101, 024510 (2020).  (Published on Jan 17th, 2020)  [pdf file]
2. Nematic Energy Scale and the Missing Electron Pocket in FeSe
M. Yi, H. Pfau, Y. Zhang, Y. He, H. Wu, T. Chen, Z.?R. Ye, M. Hashimoto, R. Yu, Q. Si, D.-H. Lee, Pengcheng Dai, Z.-X. Shen, D.?H. Lu, and R.?J. Birgeneau
Phys. Rev. X 9, 041049 (2019).  (Published on Dec 5th, 2019)  [pdf file]
3. Spin fluctuation anisotropy as a probe of orbital-selective hole-electron quasiparticle excitations in detwinned Ba(Fe1?xCox)2As2
Long Tian, Panpan Liu, Zhuang Xu, Yu Li, Zhilun Lu, H. C. Walker, U. Stuhr, Guotai Tan, Xingye Lu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 100, 134509 (2019).  (Published on Oct 21st, 2019)  [pdf file]
4. Flat-band magnetism and helical magnetic order in Ni-doped SrCo2As2
Yu Li, Zhonghao Liu, Zhuang Xu, Yu Song, Yaobo Huang, Dawei Shen, Ni Ma, Ang Li, Songxue Chi, Matthias Frontzek, Huibo Cao, Qingzhen Huang, Weiyi Wang, Yaofeng Xie, Rui Zhang, Yan Rong, William A. Shelton, David P. Young, J. F. DiTusa, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 100, 094446 (2019).  (Published on Sep 30th, 2019)  [pdf file]
5. Momentum Dependence of the Nematic Order Parameter in Iron-Based Superconductors
H. Pfau, S. D. Chen, M. Yi, M. Hashimoto, C. R. Rotundu, J. C. Palmstrom, T. Chen, P.-C. Dai, J. Straquadine, A. Hristov, R. J. Birgeneau, I. R. Fisher, D. Lu, and Z.-X. Shen
Phys. Rev. Lett. 123 , 066402 (2019).  (Published on Aug 7th, 2019)  [pdf file]
6. Plaquette instability competing with bicollinear ground state in detwinned FeTe
David W. Tam, Hsin-Hua Lai, Jin Hu, Xingye Lu, H. C. Walker, D. L. Abernathy, J. L. Niedziela, Tobias Weber, M. Enderle, Yixi Su, Z. Q. Mao, Qimiao Si, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 100, 054405 (2019).  (Published on Aug 5th, 2019)  [pdf file]
7. Experimental signatures of a three-dimensional quantum spin liquid in effective spin-1/2 Ce2Zr2O7 pyrochlore
Bin Gao, Tong Chen, David W. Tam, Chien-Lung Huang, Kalyan Sasmal, Devashibhai T. Adroja, Feng Ye, Huibo Cao, Gabriele Sala, Matthew B. Stone, Christopher Baines, Joel A. T. Verezhak, Haoyu Hu, Jae-Ho Chung, Xianghan Xu, Sang-Wook Cheong, Manivannan Nallaiyan, Stefano Spagna, M. Brian Maple, Andriy H. Nevidomskyy, Emilia Morosan, Gang Chen, and Pengcheng Dai
Nature Physics (https://doi.org/10.1038/s41567-019-0577-6) (2019)  (Published on Jul 15th, 2019)  [pdf file]
8. Anisotropic spin fluctuations in detwinned FeSe
Tong Chen, Youzhe Chen, Andreas Kreisel, Xingye Lu, Astrid Schneidewind, Yiming Qiu, J. T. Park, Toby G. Perring, J Ross Stewart, Huibo Cao, Rui Zhang, Yu Li, Yan Rong, Yuan Wei, Brian M. Andersen, P. J. Hirschfeld, Collin Broholm, & Pengcheng Dai
Nature Materials (http://dx.doi.org/10.1038/s41563-019-0369-5)   (Published on May 20th, 2019)  [pdf file]
9. High-K dielectric sulfur-selenium alloys
Sandhya Susarla, Thierry Tsafack, Peter Samora Owuor, Anand B. Puthirath, Jordan A. Hachtel, Ganguli Babu, Amey Apte, BenMaan I. Jawdat, Martin S. Hilario, Albert Lerma, Hector A. Calderon, Francisco C. Robles Hernandez, David W. Tam, Tong Li, Andrew R. Lupini, Juan Carlos Idrobo, Jun Lou, Bingqing Wei, Pengcheng Dai, Chandra Sekhar Tiwary, and Pulickel M. Ajayan
Sci. Adv. 5, eaau9785 (2019).  (Published on May 10th, 2019)  [pdf file]
10. Surface terminations and layer-resolved tunneling spectroscopy of the 122 iron pnictide superconductors
Ang Li, Jia-Xin Yin, Jihui Wang, Zheng Wu, Jihua Ma, Athena S. Sefat, Brian C. Sales, David G. Mandrus, Michael A. McGuire, Rongying Jin, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Bing Lv, Ching-Wu Chu, Xuejin Liang, P.-H. Hor, C.-S. Ting, and Shuheng H. Pan
Phys. Rev. B 99, 134520 (2019)  (Published on Apr 30th, 2019)  [pdf file]

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-264 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song.