Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-262 Next 10 Papers    

51. Spin excitations in optimally P-doped BaFe2(As0.7P0.3)2 superconductor
Ding Hu, Zhiping Yin, Wenliang Zhang, R. A. Ewings, Kazuhiko Ikeuchi, Mitsutaka Nakamura, Bertrand Roessli, Yuan Wei, Lingxiao Zhao, Genfu Chen, Shiliang Li, Huiqian Luo, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 94, 094504 (2016).  (Published on Sep 2nd, 2016)  [pdf file]
52. NaFe0.56Cu0.44As: A Pnictide Insulating Phase Induced by On-Site Coulomb Interaction
C. E. Matt, N. Xu, Baiqing Lv, Junzhang Ma, F. Bisti, J. Park, T. Shang, Chongde Cao, Yu Song, Andriy H. Nevidomskyy, Pengcheng Dai, L. Patthey, N. C. Plumb, M. Radovic, J. Mesot, and M. Shi1
Phys. Rev. Lett. 117, 097001 (2016).  (Published on Aug 25th, 2016)  [pdf file]
53. Electron doping evolution of structural and antiferromagnetic phase transitions in NaFe1?xCoxAs iron pnictides
Guotai Tan, Yu Song, Chenglin Zhang, Lifang Lin, Zhuang Xu, Tingting Hou, Wei Tian, Huibo Cao, Shiliang Li, Shiping Feng, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 94, 014509 (2016).  (Published on Jul 13th, 2016)  [pdf file]
54. Study of vortex dynamics in single crystalline Ba0.54K0.46Fe2As2 superconductor using dc and ac magnetization
D. Paladhi, C. Zhang, Guotai Tan, Pengcheng Dai, T.K. Nath
Journal of Alloys and Compounds 686 , 938 (2016).  (Published on Jun 23rd, 2016)  [pdf file]
55. Orbital Selective Spin Excitations and their Impact on Superconductivity of LiFe1?xCoxAs
Yu Li, Zhiping Yin, Xiancheng Wang, David W. Tam, D. L. Abernathy, A. Podlesnyak, Chenglin Zhang, Meng Wang, Lingyi Xing, Changqing Jin, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, Thomas A. Maier, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 116, 247001 (2016).  (Published on Jun 17th, 2016)  [pdf file]
56. Electron doping evolution of the magnetic excitations in NaFe1?xCoxAs
Scott V. Carr, Chenglin Zhang, Yu Song, Guotai Tan, Yu Li, D. L. Abernathy, M. B. Stone, G. E. Granroth, T. G. Perring, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 93, 214506 (2016).  (Published on Jun 13th, 2016)  [pdf file]
57. Electron doping evolution of the neutron spin resonance in NaFe1-xCoxAs
Chenglin Zhang, Weicheng Lv, Guotai Tan, Yu Song, Scott V. Carr, Songxue Chi, M. Matsuda, A. D. Christianson, J. A. Fernandez-Baca, L. W. Harriger, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 93, 174522 (2016)  (Published on May 31st, 2016)  [pdf file]
58. Experimental elucidation of the origin of the ‘double spin resonances’ in Ba(Fe1?xCox)2As2
Meng Wang, M. Yi, H. L. Sun, P. Valdivia, M. G. Kim, Z. J. Xu, T. Berlijn, A. D. Christianson, Songxue Chi, M. Hashimoto, D. H. Lu, X. D. Li, E. Bourret-Courchesne, Pengcheng Dai, D. H. Lee, T. A. Maier, and R. J. Birgeneau
Phys. Rev. B 93, 205149(2016).  (Published on May 26th, 2016)  [pdf file]
59. Electronic specific heat in BaFe2-xNixAs2
Dongliang Gong, Tao Xie, Xingye Lu, Cong Ren, Lei Shan, Rui Zhang, Pengcheng Dai, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, and Shiliang Li
Phys. Rev. B 93, 134520 (2016)  (Published on Apr 29th, 2016)  [pdf file]
60. Impact of uniaxial pressure on structural and magnetic phase transitions in electron-doped iron pnictides
Xingye Lu, Kuo-Feng Tseng, T. Keller, Wenliang Zhang, Ding Hu, Yu Song, Haoran Man, J. T. Park, Huiqian Luo, Shiliang Li, Andriy H. Nevidomskyy, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 93, 134519 (2016)  (Published on Apr 28th, 2016)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-262 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song.