Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    

131. Polarized neutron scattering studies of magnetic excitations in electron-overdoped superconducting BaFe1.85Ni0.15As2
Mengshu Liu, C. Lester, Jiri Kulda, Xinye Lu, Huiqian Luo, Meng Wang, S. M. Hayden, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 85, 214516 (2012).   (Published on Jun 18th, 2012)  [pdf file]
132. Coexistence and Competition of the Short-Range Incommensurate Antiferromagnetic Order with the Superconducting State of BaFe2-xNixAs2
Huiqian Luo, Rui Zhang, Mark Laver, Zahra Yamani, Meng Wang, Xingye Lu, Miaoyin Wang, Yanchao Chen, Shiliang Li, Sung Chang, Jeffrey W. Lynn, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 108, 247002 (2012).  (Published on Jun 12th, 2012)  [pdf file]
133. Evidence of a Spin Resonance Mode in the Iron-Based Superconductor Ba0.6K0.4Fe2As2 from Scanning Tunneling Spectroscopy
Lei Shan, Jing Gong, Yong-Lei Wang, Bing Shen, Xingyuan Hou, Cong Ren, Chunhong Li, Huan Yang, Hai-Hu Wen, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 108, 227002 (2012).  (Published on May 31st, 2012)  [pdf file]
134. Magnetic field dependence of spin-lattice relaxation in the s? state of Ba0.67K0.33Fe2As2
Sangwon Oh, A. M. Mounce, W. P. Halperin, C. L. Zhang, Pengcheng Dai, A. P. Reyes, and P. L. Kuhns
Phys. Rev. B 85,174508 (2012).   (Published on May 11th, 2012)  [pdf file]
135. Magnetic frustration and iron-vacancy ordering in iron chalcogenide
Chen Fang, Bao Xu, Pengcheng Dai, Tao Xiang, and Jiangping Hu
Phys. Rev. B 85, 134406 (2012)  (Published on Apr 2nd, 2012)  [pdf file]
136. Nature of magnetic excitations in superconducting BaFe1.9Ni0.1As2
Mengshu Liu, Leland W. Harriger, Huiqian Luo, Meng Wang, R. A. Ewings, T. Guidi, Hyowon Park, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, S. M. Hayden & Pengcheng Dai
Nature Physics 8, 376 (2012).  (Published on Mar 25th, 2012)  [pdf file]
137. Temperature dependence of the resonance and low-energy spin excitations in superconducting FeTe0.6Se0.4
Leland W. Harriger, O. J. Lipscombe, Chenglin Zhang, Huiqian Luo, Meng Wang, Karol Marty, M. D. Lumsden, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 85, 054511 (2012).  (Published on Feb 24th, 2012)  [pdf file]
138. Evolution of normal and superconducting properties of single crystals of Na1-δFeAs upon interaction with environment
M. A. Tanatar, N. Spyrison, Kyuil Cho, E. C. Blomberg, Guotai Tan, Pengcheng Dai, Chenglin Zhang, and R. Prozorov
Phys. Rev. B 85, 014510 (2012).  (Published on Jan 18th, 2012)  [pdf file]
139. Superconductivity and spin fluctuations
Shiliang Li and Pengcheng Dai
Front. Phys. 6, 429-439 (2011).  (Published on Dec 23rd, 2011)  [pdf file]
140. Spin waves and magnetic exchange interactions in insulating Rb0.89Fe1.58Se2
Miaoyin Wang, Chen Fang, Dao-Xin Yao, GuoTai Tan, Leland W. Harriger, Yu Song, Tucker Netherton, Chenglin Zhang, Meng Wang, Matthew B. Stone, Wei Tian, Jiangping Hu & Pengcheng Dai
Nature Communications 2, 580 (2011).   (Published on Dec 6th, 2011)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-276 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.