Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    

11. Anisotropic effect of a magnetic field on the neutron spin resonance in FeSe
Tong Chen, Youzhe Chen, David W. Tam, Bin Gao, Yiming Qiu, Astrid Schneidewind, Igor Radelytskyi, Karel Prokes, Songxue Chi, Masaaki Matsuda, Collin Broholm, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 140504(R) (2020).   (Published on Apr 16th, 2020)  [pdf file]
12. Magnetic anisotropy in ferromagnetic CrI3
Lebing Chen, Jae-Ho Chung, Tong Chen, Chunruo Duan, Astrid Schneidewind, Igor Radelytskyi, David J. Voneshen, Russell A. Ewings, Matthew B. Stone, Alexander I. Kolesnikov, Barry Winn, Songxue Chi, R. A. Mole, D. H. Yu, Bin Gao, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 134418 (2020).  (Published on Apr 15th, 2020)  [pdf file]
13. Strong local moment antiferromagnetic spin fluctuations in V-doped LiFeAs
Zhuang Xu, Guangyang Dai, Yu Li, Zhiping Yin, Yan Rong, Long Tian, Panpan Liu, Hui Wang, Lingyi Xing, Yuan Wei, Ryoichi Kajimoto, Kazuhiko Ikeuchi, D. L. Abernathy, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Xingye Lu, Guotai Tan, & Pengcheng Dai
npj Quantum Materials 5, 11 (2020).  (Published on Feb 13th, 2020)  [pdf file]
14. Stripe antiferromagnetism and disorder in the Mott insulator NaFe1?xCuxAs (x<0.5)
Yizhou Xin, Ingrid Stolt, Yu Song, Pengcheng Dai, and W. P. Halperin
Phys. Rev. B 101, 064410 (2020).  (Published on Feb 11th, 2020)  [pdf file]
15. Uniaxial c-axis pressure effects on the underdoped superconductor BaFe2(As0.72P0.28)2
Ding Hu, David W. Tam, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Robert Georgii, Björn Pedersen, Alfonso Chacon Roldan, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 101, 020507(R) (2020)  (Published on Jan 28th, 2020)  [pdf file]
16. Anisotropic magnetic excitations of a frustrated bilinear-biquadratic spin model: Implications for spin waves of detwinned iron pnictides
Changle Liu, Xingye Lu, Pengcheng Dai, Rong Yu, and Qimiao Si,
Phys. Rev. B 101, 024510 (2020).  (Published on Jan 17th, 2020)  [pdf file]
17. Nematic Energy Scale and the Missing Electron Pocket in FeSe
M. Yi, H. Pfau, Y. Zhang, Y. He, H. Wu, T. Chen, Z.?R. Ye, M. Hashimoto, R. Yu, Q. Si, D.-H. Lee, Pengcheng Dai, Z.-X. Shen, D.?H. Lu, and R.?J. Birgeneau
Phys. Rev. X 9, 041049 (2019).  (Published on Dec 5th, 2019)  [pdf file]
18. Spin fluctuation anisotropy as a probe of orbital-selective hole-electron quasiparticle excitations in detwinned Ba(Fe1?xCox)2As2
Long Tian, Panpan Liu, Zhuang Xu, Yu Li, Zhilun Lu, H. C. Walker, U. Stuhr, Guotai Tan, Xingye Lu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 100, 134509 (2019).  (Published on Oct 21st, 2019)  [pdf file]
19. Flat-band magnetism and helical magnetic order in Ni-doped SrCo2As2
Yu Li, Zhonghao Liu, Zhuang Xu, Yu Song, Yaobo Huang, Dawei Shen, Ni Ma, Ang Li, Songxue Chi, Matthias Frontzek, Huibo Cao, Qingzhen Huang, Weiyi Wang, Yaofeng Xie, Rui Zhang, Yan Rong, William A. Shelton, David P. Young, J. F. DiTusa, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 100, 094446 (2019).  (Published on Sep 30th, 2019)  [pdf file]
20. Momentum Dependence of the Nematic Order Parameter in Iron-Based Superconductors
H. Pfau, S. D. Chen, M. Yi, M. Hashimoto, C. R. Rotundu, J. C. Palmstrom, T. Chen, P.-C. Dai, J. Straquadine, A. Hristov, R. J. Birgeneau, I. R. Fisher, D. Lu, and Z.-X. Shen
Phys. Rev. Lett. 123 , 066402 (2019).  (Published on Aug 7th, 2019)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.