Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    

41. Disentangling superconducting and magnetic orders in NaFe1?xNixAs using muon spin rotation
Sky C. Cheung, Zurab Guguchia, Benjamin A. Frandsen, Zizhou Gong, Kohtaro Yamakawa, Dalson E. Almeida, Ifeanyi J. Onuorah, Pietro Bonfá, Eduardo Miranda, Weiyi Wang, David W. Tam, Yu Song, Chongde Cao, Yipeng Cai, Alannah M. Hallas, Murray N. Wilson, Timothy J. S. Munsie, Graeme Luke, Bijuan Chen, Guangyang Dai, Changqing Jin, Shengli Guo, Fanlong Ning, Rafael M. Fernandes, Roberto De Renzi, Pengcheng Dai, and Yasutomo J. Uemura1
Phys. Rev. B 97, 224508 (2018)  (Published on Jun 12th, 2018)  [pdf file]
42. Reduced electronic correlation effects in half substituted Ba(Fe1?xCox)2As2
Z.-H. Liu, A. N. Yaresko, Y. Li, D. V. Evtushinsky, P.-C. Dai, and S. V. Borisenko
Applied Physics Letters 112, 232602 (2018)  (Published on Jun 8th, 2018)  [pdf file]
43. Dynamic Spin-Lattice Coupling and Nematic Fluctuations in NaFeAs
Yu Li, Zahra Yamani, Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, David W. Tam, Tong Chen, Ding Hu, Zhuang Xu, Songxue Chi, Ke Xia, Li Zhang, Shifeng Cui, Wenan Guo, Ziming Fang, Yi Liu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. X 8, 021056 (2018).  (Published on Jun 1st, 2018)  [pdf file]
44. Direct observation of spin excitation anisotropy in the paramagnetic orthorhombic state of BaFe2?xNixAs2
Haoran Man, Rui Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, J. Kulda, A. Ivanov, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 97, 060507(R) (2018).  (Published on Feb 21st, 2018)  [pdf file]
45. Spin-isotropic continuum of spin excitations in antiferromagnetically ordered Fe1.07Te
Yu Song, Xingye Lu, L.-P. Regnault, Yixi Su, Hsin-Hua Lai, Wen-Jun Hu, Qimiao Si, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 97, 024519 (2018).  (Published on Jan 31st, 2018)  [pdf file]
46. Spin excitation anisotropy in the optimally isovalent-doped superconductor BaFe2(As0.7P0.3)2
Ding Hu, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Bertrand Roessli, Markos Skoulatos, Louis Pierre Regnault, Genfu Chen, Yu Song, Huiqian Luo, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 180503(R) (2017).  (Published on Nov 16th, 2017)  [pdf file]
47. Temperature and polarization dependence of low-energy magnetic fluctuations in nearly optimally doped NaFe0.9785Co0.0215As
Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, Yanhong Gu, Xingye Lu, Guotai Tan, Yixi Su, Frédéric Bourdarot, A. D. Christianson, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 184512 (2017).  (Published on Nov 14th, 2017)  [pdf file]
48. Correlation-driven metal-insulator transition in proximity to an iron-based superconductor
A. Charnukha, Z. P. Yin, Y. Song, C. D. Cao, Pengcheng Dai, K. Haule, G. Kotliar, and D. N. Basov
Phys. Rev. B 96, 195121 (2017).  (Published on Nov 9th, 2017)  [pdf file]
49. Local breaking of fourfold rotational symmetry by short-range magnetic order in heavily overdoped Ba(Fe1?xCux)2As2
Weiyi Wang, Yu Song, Ding Hu, Yu Li, Rui Zhang, L. W. Harriger, Wei Tian, Huibo Cao, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 161106(R) (2017).  (Published on Oct 11th, 2017)  [pdf file]
50. Direct observation of magnon-phonon coupling in yttrium iron garnet
Haoran Man, Zhong Shi, Guangyong Xu, Yadong Xu, Xi Chen, Sean Sullivan, Jianshi Zhou, Ke Xia, Jing Shi, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 100406(R) (2017).  (Published on Sep 27th, 2017)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.