Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    

61. Observation of the weak electronic correlations in KFeCoAs2 (3d6): an isoelectronic to the parent compounds of 122 series of iron pnictides BaFe2As2
Z H Liu, A N Yaresko, Y Li, P C Dai, H Zhang, B Büchner, C T Lin, and S V Borisenko
J. Phys: Condens. Matter 29, 085503 (2017).  (Published on Jan 12th, 2017)  [pdf file]
62. Spin anisotropy due to spin-orbit coupling in optimally hole-doped Ba0.67K0.33Fe2As2
Yu Song, Haoran Man, Rui Zhang, Xingye Lu, Chenglin Zhang, Meng Wang, Guotai Tan, L.-P. Regnault, Yixi Su, Jian Kang, Rafael M. Fernandes, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 94, 214516 (2016)  (Published on Dec 23rd, 2016)  [pdf file]
63. A Mott insulator continuously connected to iron pnictide superconductors
Yu Song, Zahra Yamani, Chongde Cao, Yu Li , Chenglin Zhang, Justin S. Chen, Qingzhen Huang, Hui Wu, Jing Tao, Yimei Zhu, Wei Tian, Songxue Chi, Huibo Cao, Yao-Bo Huang, Marcus Dantz, Thorsten Schmitt, Rong Yu, Andriy H. Nevidomskyy, Emilia Morosan, Qimiao Si & Pengcheng Da
Nature Communications 7, 13879 (2016).  (Published on Dec 19th, 2016)  [pdf file]
64. Effect of Nematic Order on the Low-Energy Spin Fluctuations in Detwinned BaFe1.935Ni0.065As2
Wenliang Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Lijie Hao, Pengcheng Dai, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, and Shiliang Li
Phys. Rev. Lett. 117 <\b>, 227003 (2016).  (Published on Nov 23rd, 2016)  [pdf file]
65. Absence of Long-Wavelength Nematic Fluctuations in LiFeAs
Adrian Merritt, Jose Rodriguez-Rivera, Yu Li, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Dmitry Reznik
J. Supercond. Nov. Magn. 29, 3049-3051 (2016)  (Published on Oct 8th, 2016)  [pdf file]
66. Nematic Quantum Critical Fluctuations in BaFe2?xNixAs2
Zhaoyu Liu, Yanhong Gu, Wei Zhang, Dongliang Gong, Wenliang Zhang, Tao Xie, Xingye Lu, Xiaoyan Ma, Xiaotian Zhang, Rui Zhang, Jun Zhu, Cong Ren, Lei Shan, Xianggang Qiu, Pengcheng Dai, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, and Shiliang Li
Phys. Rev. Lett. 117, 157002 (2016).  (Published on Oct 5th, 2016)  [pdf file]
67. Robust upward dispersion of the neutron spin resonance in the heavy fermion superconductor Ce1?xYbxCoIn5
Yu Song, John Van Dyke, I. K. Lum, B. D. White, Sooyoung Jang, Duygu Yazici, L. Shu, A. Schneidewind, Petr ?ermák, Y. Qiu, M. B. Maple, Dirk K. Morr, & Pengcheng Dai
Nature Communications 7, 12774 (2016).  (Published on Sep 28th, 2016)  [pdf file]
68. Spin excitations in optimally P-doped BaFe2(As0.7P0.3)2 superconductor
Ding Hu, Zhiping Yin, Wenliang Zhang, R. A. Ewings, Kazuhiko Ikeuchi, Mitsutaka Nakamura, Bertrand Roessli, Yuan Wei, Lingxiao Zhao, Genfu Chen, Shiliang Li, Huiqian Luo, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 94, 094504 (2016).  (Published on Sep 2nd, 2016)  [pdf file]
69. NaFe0.56Cu0.44As: A Pnictide Insulating Phase Induced by On-Site Coulomb Interaction
C. E. Matt, N. Xu, Baiqing Lv, Junzhang Ma, F. Bisti, J. Park, T. Shang, Chongde Cao, Yu Song, Andriy H. Nevidomskyy, Pengcheng Dai, L. Patthey, N. C. Plumb, M. Radovic, J. Mesot, and M. Shi1
Phys. Rev. Lett. 117, 097001 (2016).  (Published on Aug 25th, 2016)  [pdf file]
70. Electron doping evolution of structural and antiferromagnetic phase transitions in NaFe1?xCoxAs iron pnictides
Guotai Tan, Yu Song, Chenglin Zhang, Lifang Lin, Zhuang Xu, Tingting Hou, Wei Tian, Huibo Cao, Shiliang Li, Shiping Feng, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 94, 014509 (2016).  (Published on Jul 13th, 2016)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-279 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song. Currently managed by Lebing Chen.