Previous 10 Papers    1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-262 Next 10 Papers    

21. Spin Waves in Detwinned BaFe2As2 Xingye
Xingye Lu, Daniel D. Scherer, David W. Tam, Wenliang Zhang, Rui Zhang, Huiqian Luo, Leland W. Harriger, H. C. Walker, D. T. Adroja, Brian M. Andersen, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. Lett. 121, 067002 (2018).  (Published on Aug 8th, 2018)  [pdf file]
22. Local orthorhombic lattice distortions in the paramagnetic tetragonal phase of superconducting NaFe1?xNixAs
Weiyi Wang, Yu Song, Chongde Cao, Kuo-Feng Tseng, Thomas Keller, Yu Li, L.W. Harriger, Wei Tian, Songxue Chi, Rong Yu, Andriy H. Nevidomskyy, & Pengcheng Dai
Nature Communications 9, 3128 (2018).  (Published on Aug 7th, 2018)  [pdf file]
23. Doping effects of Cr on the physical properties of BaFe1.9?xNi0.1CrxAs2
Dongliang Gong, Tao Xie, Rui Zhang, Jonas Birk, Christof Niedermayer, Fei Han, S. H. Lapidus, Pengcheng Dai, Shiliang Li, and Huiqian Luo
Phys. Rev. B 98, 014512 (2018).  (Published on Jul 18th, 2018)  [pdf file]
24. Disentangling superconducting and magnetic orders in NaFe1?xNixAs using muon spin rotation
Sky C. Cheung, Zurab Guguchia, Benjamin A. Frandsen, Zizhou Gong, Kohtaro Yamakawa, Dalson E. Almeida, Ifeanyi J. Onuorah, Pietro Bonfá, Eduardo Miranda, Weiyi Wang, David W. Tam, Yu Song, Chongde Cao, Yipeng Cai, Alannah M. Hallas, Murray N. Wilson, Timothy J. S. Munsie, Graeme Luke, Bijuan Chen, Guangyang Dai, Changqing Jin, Shengli Guo, Fanlong Ning, Rafael M. Fernandes, Roberto De Renzi, Pengcheng Dai, and Yasutomo J. Uemura1
Phys. Rev. B 97, 224508 (2018)  (Published on Jun 12th, 2018)  [pdf file]
25. Reduced electronic correlation effects in half substituted Ba(Fe1?xCox)2As2
Z.-H. Liu, A. N. Yaresko, Y. Li, D. V. Evtushinsky, P.-C. Dai, and S. V. Borisenko
Applied Physics Letters 112, 232602 (2018)  (Published on Jun 8th, 2018)  [pdf file]
26. Dynamic Spin-Lattice Coupling and Nematic Fluctuations in NaFeAs
Yu Li, Zahra Yamani, Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, David W. Tam, Tong Chen, Ding Hu, Zhuang Xu, Songxue Chi, Ke Xia, Li Zhang, Shifeng Cui, Wenan Guo, Ziming Fang, Yi Liu, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. X 8, 021056 (2018).  (Published on Jun 1st, 2018)  [pdf file]
27. Direct observation of spin excitation anisotropy in the paramagnetic orthorhombic state of BaFe2?xNixAs2
Haoran Man, Rui Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, J. Kulda, A. Ivanov, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 97, 060507(R) (2018).  (Published on Feb 21st, 2018)  [pdf file]
28. Spin-isotropic continuum of spin excitations in antiferromagnetically ordered Fe1.07Te
Yu Song, Xingye Lu, L.-P. Regnault, Yixi Su, Hsin-Hua Lai, Wen-Jun Hu, Qimiao Si, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 97, 024519 (2018).  (Published on Jan 31st, 2018)  [pdf file]
29. Spin excitation anisotropy in the optimally isovalent-doped superconductor BaFe2(As0.7P0.3)2
Ding Hu, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Bertrand Roessli, Markos Skoulatos, Louis Pierre Regnault, Genfu Chen, Yu Song, Huiqian Luo, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 180503(R) (2017).  (Published on Nov 16th, 2017)  [pdf file]
30. Temperature and polarization dependence of low-energy magnetic fluctuations in nearly optimally doped NaFe0.9785Co0.0215As
Yu Song, Weiyi Wang, Chenglin Zhang, Yanhong Gu, Xingye Lu, Guotai Tan, Yixi Su, Frédéric Bourdarot, A. D. Christianson, Shiliang Li, and Pengcheng Dai
Phys. Rev. B 96, 184512 (2017).  (Published on Nov 14th, 2017)  [pdf file]

Previous 10 Papers     1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-262 Next 10 Papers    


Created by Serena Dai and Alice Gu, 2005. Updated October 2013 by Yu Song.